خاطرات سروش هفتگی

پسره: بهش می گم محمدکاسبی مصاحبه نمی کنه. می گه خیلی

خوب بهش بگو تو حرف بزن ما چاپ می کنیم. انگار موقع مصاحبه زر

می زنه. موقع های دیگه حرف!

دختره: ها...ها....ها...چه خنده دار!

/ 0 نظر / 6 بازدید