لی لی حوضک (۱)

لی لی حوضک.عروس آمد آب بخوره افتاد تو حوضک.

مادر عروس گفت:ای داد بيداد.دخترم از دستم رفت.

پدر عروس گفت:يکی يکدانه ام از دستم رفت.

اما آقا داماد زودی توی آب پريد و عروس خانم را بيرون آورد.

مهمانها دست زدند و خنديدند.

چرا؟

آخه يک ماهی قرمز کوچولو توی تور عروس افتاده بود!

/ 0 نظر / 8 بازدید