قوی ترین آدامس بادکنکی!

دختری به دوستش گفت: دلم می خواهد آدامسم را آنقدر باد کنم تا...

دوستش گفت: تا تو را با خودش به آسمان ببرد؟

دختر گفت: نه. تا آنقدر بزرگ بشود که من زمین را با خودم به آسمان ببرم!

/ 1 نظر / 8 بازدید