دلم می خواست...(۱)

دلم می خواهد ماهیگیر بشوم

و بروم وسط دریا

اما نه ماهی های کوچک را به تور بیندازم

نه ماهی های بزرگ را.

دلم می خواهد ماهیگیر بشوم

ویک تور داشته باشم

توری با سوراخ های ریزریزریز

تا با آن فقط یک موج شکار کنم

یک موج خیلی خیلی کوچک

بعد آن موج فسقلی را بگذارم توی حوض خانه

و هی نگاهش کنم

هی نگاهش کنم...

/ 1 نظر / 8 بازدید
Travertine

قشنگ يعنی تعبير عاشقانه اشکال