به اسم کودکان به کام بزرگترها

گاهی این طوری راه برو

گاهی عقبکی راه برو

اما مواظب خانمه باش که سبزی خریده و داره می ره خانه.

گاهی با دست هایت راه برو

 اما مواظب کفش هایت باش که از بالا نیفتن رو سرت.

گاهی با یک پا راه برو

اما مواظب باش نیفتی توی جوی آبی که پر از آشغاله.

گاهی با چشم بسته راه برو

اما مواظب باش نروی زیر ماشینی که از روبه رو می آد.

گاهی با گوش بسته راه برو

 اما مواظب باش به موقع از سر راه موتور قیژقیژی بروی کنار.

گاهی چپ چپکی راه برو

 اما مواظب باش نخوری به کاسه ی ماست آقا پیرمرده.

گاهی راست راستکی راه برو

اما مواظب باش نروی توی شیشه ی بقالی.

 هر طوری که راه می روی گاهی این طوری و گاهی آن طوری هم راه برو!

/ 1 نظر / 40 بازدید
هومن

درسته. آدم اگه همش یه جور باشه آخرش ضربه می خوره.