خاطرات سروش هفتگی

یکی از خانم های تحریریه خودش را باز خرید کرد . امروز آمده بود سری بزند . به جای مقنعه شال قشنگی سر کرده بود. همه با دیدنش دست زدند و هورا کشیدند. خانمه گفت: می خوام مقنعه امو جلوی اینا آتیش بزنم!
همه دوباره دست زدند و من فکر کردم اگر واقعا مقنعه اش را آتیش بزنه چه آتیشی به پا می شه و چه دودی راه می افته!

/ 1 نظر / 9 بازدید