خاطرات سروش هفتگی

دختره: با محمد رضا حیاتی مصاحبه کنیم. اون خبر فوت امامو داد.

پسره: خیلی دیگه تکراریه! رو زبون حیاتی علف سبز شد از بس

تعریف کرد.

دختره: با وزیر شعار مصاحبه کنیم!

پسره: بابا بولتنی اش نکن! فکر کنیم سراغ کی باید بریم!

دختره: بریم با اونی که قبر امامو کنده مصاحبه کنیم!

پسره: آهان...یه گفتگو با جواد شمقدری بکن!

دختره: چه کاره بوده اون موقع؟

پسره: یه مستند از زندگی امام ساخته که وقتی مصطفی عقاد

 می بینه می گه اگه این فیلمو زودتر دیده بودم عمر مختار رو

 طور دیگه ای تموم می کردم.

دختره: تلفنی بگیرم؟

پسره: نه بابا . آدمی نیست که تلفنی باهاش مصاحبه کنی. در حد

مشاور رئیس جمهور ه ! از حالا باهاش هماهنگ کن!

/ 2 نظر / 6 بازدید
ثریا

خانم کلهر عزیز رسیدم بخیر ! بدجوری سیاسی شدی ! تایادم هست سیاسی باز نبودی . تمرین خوبی است وسیاسی نویسی راهم خوب می نویسی . البته حیف که دیر شروع کردی چون سیاست بازان و سیاست کاران بدجوری ضایع شدند.ازیک دوست به تو نصیحت برای کودکان بنویس آن هم طوری که ازخواندن مطالب توانسان های خوبی شوند نه مثل اون پسره واون دختره ی شوت ونادان که حتی به عقیده ای که دارند پابندنیستندکه همین آدم های پوچ باعث شدندکه یک قبرکن بیادوبشه مشاوروزیر مطمئن هستم هوای تورنتو سیاسیت نکرده