پایان یک مرد
رمان
فریبا کلهر

نشر مرکز
چاپ اول 90
184 صفحه
1600 نسخه
4900 تومان