شاپرک خانم به صدرا گفت:تو همیشه دستهایت را می خوری؟

صدرا گقت:نه ؛فقط وقتی که خیلی سیر هستم !