دلم می خواهد درخت کاج باشم

نه برای اینکه

زمستان و تابستان سبز و سرحال باشم

نه برای اینکه

کریسمس بشود و سر و رویم را چراغانی کنم

نه برای اینکه

از شر میوه دزدها در امان باشم

دلم می خواهددرخت کاج باشم

و همه با دیدنم بگویند:

وای تو چقدر شبیه بستنی چوبی هستی!!!!!