پسره: دیشب خواب مادرم رو دیدم . تا صبح پاشو ماچ می کردم!

دختره: سخت ترین لحظه ی زندگی من موقعی بود که مادرت مرده بود

و من بهت زنگ زدم!