دختره ی ١: می ری یه کم شیرینی بخری؟

پسره : من برای عروسی خودم هم شیرینی نخریدم! همه خرما خوردن!

دختره ی ٢ : حالا برا چی شیرینی می خوای بدی؟ آهان ...برا روز زن؟

پسره: چون امروز برای اولین بار احساس کرد زنه!