موبایل دختره زنگ می زنه.

دختره:زنگ موبایلم رو دوست داری؟

موبایل پسره زنگ می زنه.

پسره: زنگ مو بایلم رو دوست داری؟