یکی از خانم های تحریریه: پسر من مطالب همه تونو می خونه. حتی

اگه اسمتون بالای مطلب نباشه می فهمه کدوم مطلب مال کیه!

دختره: پسرت چند سا لشه؟

 پسره: این خانم برای پسرش به نیکول کیدمن فکر می کنه نه به تو!