دختره: بیان کمک! امروز من با زنجانپور مصاحبه دارم!

پسره: چه کمکی؟

دختره: سئوال ! سئوال های خوب می خوام!