موشی یک توت فرنگی قرمز و آبدار پیدا کرد . قورباغه به او گقت: از توت

فرنگی ات به من هم بده!

موش گفت: توت فرنگی مال منه . اندازه ی شکم منه!

کلاغی موش و توت فرنگی اش را دید و به او گفت: نصف توت فرنگی ات

 را به من می دهی؟

موش فکری کرد و گفت: بله . البته. نصف  مال تو نصف مال من! اندازه ی

شکم من . نصف مال تو. اندازه ی شکم تو!