او به آرزویش رسید و بزرگ شد . اما آنقدر ندید بدید بود که اسمش را هم عوض کرد و گذاشت تشک!