دختره: اون مصاحبه که با خانم...انجام دادیم حالا زنگ زده گفته

می شه خودم عکس بیارم؟

پسره: ببین قیافه اش چقدر در پیته که باید عکاس مخصوص

 با گریم و روتوش ازش عکس بندازه!