دختره: با محمد رضا حیاتی مصاحبه کنیم. اون خبر فوت امامو داد.

پسره: خیلی دیگه تکراریه! رو زبون حیاتی علف سبز شد از بس

تعریف کرد.

دختره: با وزیر شعار مصاحبه کنیم!

پسره: بابا بولتنی اش نکن! فکر کنیم سراغ کی باید بریم!

دختره: بریم با اونی که قبر امامو کنده مصاحبه کنیم!

پسره: آهان...یه گفتگو با جواد شمقدری بکن!

دختره: چه کاره بوده اون موقع؟

پسره: یه مستند از زندگی امام ساخته که وقتی مصطفی عقاد

 می بینه می گه اگه این فیلمو زودتر دیده بودم عمر مختار رو

 طور دیگه ای تموم می کردم.

دختره: تلفنی بگیرم؟

پسره: نه بابا . آدمی نیست که تلفنی باهاش مصاحبه کنی. در حد

مشاور رئیس جمهور ه ! از حالا باهاش هماهنگ کن!