پشت چراغ قرمز راننده ای که من کنارش نشسته بودم به راننده اونوری اشاره کرد که توی این گرما چرا شیشه ماشینش پایین است . راننده اونوری شیشه را پایین کشید و گفت: به خاطر دود و این جور چیزا...

راننده اینوری گفت: دود که همه جا هست...چه ببندی چه نبندی!

راننده اونوری گفت: عمرمون تو این خیابونا تموم شد رفت. هر چی پول می گیری کم میاری.۳۵ سال پیش زنم رو سوار کردم . کرایه اش ۲۵ زار شد .۵ زار بهش تخفیف دادم . پیاده که شد دنبالش رفتم خونه اش رو پیدا کردم .حالا ازش سه تا دختر دارم!

راننده اینوری گفت: آره...اون موقع ها همه چی برکت داشت. هم مسافرا هم پولشون!