پسره: تو خیلی حرف می زنی! خوب نیست دختر اینقدر حرف بزنه!
دختره: با حرف زدن خودمو پیدا می کنم!
پسره: تو اراجیف می گی ! چه طور توی اراجیف خودتو پیدا می کنی؟!