شاپرک خانم به صدرا گفت:خوش به حالت .مادرت چقدر از تو عکس می اندازد.آه ... هيچ کس تا حالا از من عکس نينداخته.

صدرا گفت:غصه نخور. بيا روی شانه من بنشين تا وقتی مادرم از من عکس می اندازد تو هم در عکس بيفتی.

عجب عکس قشنگی شد!!!!!!