گفت: خوابيده بودم . دو نفر آمدند و پرسيدند چند سالته؟ گفتم ۷۵ سال . پرسيدند چقدر ديگر عمر می خواهی؟ گفتم ۷۵ سال ديگر بدهيد بشود ۱۵۰ . بعد بياييد با هم به توافق برسيم!