توی آسانسور آقایی ایرانی من و صدرا را دید و از کوله پشتی صدرا فهمید او را به مدرسه می برم. گفت: بچه هایی که اینجا بزرگ می شوند مال پدر و مادر نیستند . مال کانادا هستند.

دلم ریخت. یعنی باید برگردم ایران؟