قصه مرد فقیری که دوست داشت پرواز کنه!

مرد روز به روز فقیرتر و لاغرتر شد . و سرانجام روزی همراه  نسیم بی حالی پرواز کرد!!!