این قصه در باره روزی است که از آسمان قورباغه بارید و همه فکر کردند که توفان از جایی دور آنها را آورده است:

بله از آسمان قورباغه می بارید .چون غول بزرگی که بالای ابرها زندگی می کرد تصمیم گرفته بود آب استخر خانه اش را عوض کند!