صدرا به شاپرک خانم گفت :تو چه بالهای قشنگی داری!

شاپرک خانم بالهایش را به صورت صدرا مالید.

صدرا گفت:بالهای تو چه نرم است!!

شاپرک خانم گفت:خبر نداری؛لپهای تو نرم تر است!!!